EnglishSlovak

Certifikáty

Kvalita, spoľahlivosť a presnosť našich služieb je garantovaná certifikátom ISO 9001 na realizáciu zasieľateľských, logistických a skladovacích činností, sme riadnym členom Slovenskej obchodnej a premyselnej komory, Zväzu zasielateľstva a logistiky SR a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Politika kvality

                                                                                                                       POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU podľa noriem EN  ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015
 

Hlavným cieľom vrcholového manažmentu spoločnosti ŠPED-TRANS Levice, a.s., ako i všetkých jej zamestnancov,  je preprava tovarov pre široký okruh zákazníkov v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ.Ochrana životného prostredia  a postupné znižovanie negatívnych vplyvov  na životné prostredie patrí k prioritám  spoločnosti.

Vychádzajúc z týchto hlavných smerovaní, vytýčila si naša spoločnosť nasledovné zásady:

* Prvoradou úlohou je uspokojovať požiadavky a očakávania našich obchodných partnerov a minimalizovať  negatívne dopady na  životné prostredie vo všetkých činnostiach spoločnosti . Túto  úlohu považujeme  za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu  dôveryhodného a spoľahlivého partnera.

*Viesť zamestnancov k zvyšovaniu kvality našich služieb a prevencii vzniku odpadov, využívať možnosti recyklácie odpadov a objektívne a presne informovať relevantné zainteresované strany   o dosahovaných výsledkoch a ďalších zámeroch.

* Zameriavať svoju činnosť na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

*  Permanentnou komunikáciou a vzdelávaním zamestnancov  zameriavať  sa  na účinné predchádzanie  nezhodám v celom priereze činností spoločnosti a na plnenie požiadaviek zákazníkov.

*Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky pre  trvalé zlepšovanie integrovaného systému manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ako  účinného a spoľahlivého nástroja pre ďalšie zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

*Pre zabezpečenie trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality a ochrany životného prostredia sa vrcholový manažment zaväzuje vytvárať a zabezpečovať všetky potrebné zdroje pre splnenie záväzných požiadaviek a aplikovateľných požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

                                                                                                                                                                                            Stanovisko vedenia ŠPED-TRANS Levice, a.s.

 Je a naďalej bude snahou vrcholového manažmentu plniť vyhlásené zásady POLITIKY  IMS. Pre jej úspešné naplnenie využijeme všetky dostupné prostriedky.

S touto POLITIKOU sú oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. Napĺňanie vytýčených zásad patrí medzi základné povinnosti všetkých zamestnancov spoločnosti.

Copyright by Šped-Trans, a.s. ©2018 • Design by Client Service